Za nami wydarzenie

Tarcza antykryzysowa 4.0. Na co zwrócić uwagę?

Podczas tego webinaru, nasi prelegenci poruszali następujące tematy:

  1. Dofinansowanie wynagrodzeń, pożyczka dla przedsiębiorców i świadczenie postojowe 
  2. Najważniejsze zmiany w prawie pracy: urlopy, FGŚP i wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji 
  3. Praca zdalna 
  4. Zmiany w zamówieniach publicznych
  5. Najważniejsze zmiany w podatkach 
  6. Zawieszenie umów kredytowych oraz dopłaty do nich 
  7. Terminy zapłaty oraz inne zmiany w prawie handlowym

W ramach wystąpienia dr. Dominika Lubasza przedstawione zostały nowe zasady dofinasowania do wynagrodzeń, świadczeń postojowych oraz pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.

W części webinaru, poświęconej istotnym zmianom w prawie pracy, adw. Jerzy Hajn zwrócił uwagę na nowe kwestie związane z dofinansowaniem z FGŚP, przymusowe wykorzystanie zaległych urlopów, a także omówił możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji.

Adw. Michał Żmijewski poruszył temat warunków wykonywania pracy zdalnej, w tym możliwości skierowania do jej wykonywania oraz odwołania pracownika z pracy zdalnej. Zostały poruszone zagadnienie obowiązków pracodawcy związanych z pracą zdalną oraz zasygnalizowana zostanie kwestia odpowiedzialności pracodawcy względem pracownika pracującego w trybie zdalnym. Zasygnalizowana została również kwestia wzajemnej relacji przepisów dot. pracy zdalnej i telepracy oraz podniesiona zostanie kwestia roli regulaminu wykonywania pracy zdalnej. 

W ramach części poświęconej zmianom w zakresie prawa zamówień publicznych omówiliśmy nowe przepisy w zakresie zmiany umowy o zamówienie publiczne, czasowy zakaz potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, nowe rozwiązania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także zaliczkowania i płatności umownego wynagrodzenia w częściach. Odpowiedzieliśmy również na pytanie, czy po wejściu w życie Tarczy 4.0 zamawiający nadal jest obowiązany publikować ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

Wystąpienie apl. Michał Przybysz dotyczyło zmian podatkowych, które zostały wprowadzone na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0. W ramach wystąpienia omówione zostały rozszerzenie katalogu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania w związku ze zmianami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przywołane zostały także regulacje dotyczące terminów związanych z dokumentacją cen transferowych oraz z raportowaniem schematów podatkowych. Prezentacja objęła także wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niektórych kar umownych i odszkodowań, zmiany w stosowaniu ulgi na złe długi oraz zmiany dotyczące stosowania certyfikatów rezydencji. 

W trakcie prezentacji adw. Adama Szkurłata omówione zostały główne założenia obejmujące wsparcie przedsiębiorców, którzy zawarli umowy kredytów bankowych w związku negatywnymi następstwami epidemii COVID-19. Analizie poddane zostały w szczególności zasady dopłat do odsetek, dotyczące takich kwestii jak: krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dopłaty, procedura uzyskania dopłat, wymagania formalne wniosków, wysokość dopłat oraz kwestie podatkowe. Ponadto przybliżone zostały znowelizowane przepisy dotyczące zawieszenia kredytów konsumenckich i hipotecznych, precyzujące procedurę ubiegania się o zawieszenie zobowiązań oraz obowiązki kredytodawcy i kredytobiorcy w przypadku zawieszenia.         

W trakcie prezentacji r. pr. Witolda Chomiczewskiego omówiona została modyfikacja w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Miała ona pozytywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorców - dłużników poprzez ograniczenie naliczania z mocy prawa odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia dostarczenia towaru. W drugiej części wyjaśnione zostały zasady prowadzenia zdalnych kontroli przedsiębiorców.

W rolach głównych

Prowadzący

Michał Żmijewski

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą prawną m.in. podmiotów z branży IT oraz marketingowej. Specjalizuje się ​ w sporządzaniu i opiniowaniu umów związanych z działalnością gospodarczą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe na polu reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych.

Witold Chomiczewski

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Dominik Lubasz

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym. Tegoroczny laureat rankingu "The Legal 500" oraz rekomendowany przez "Chambers and Partners".

Adam Szkurłat

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców z branży informatycznej, motoryzacyjnej i ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ubezpieczeń osobowych i gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i gospodarczych.

Michał Przybysz

radca prawny
Lubasz i Wspólnicy

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w wiodących na łódzkim rynku kancelariach prawnych, związane w szczególności z obsługą w zakresie doradztwa podatkowego. Specjalizuje się także w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zatrudniania cudzoziemców.

Jerzy Hajn

adwokat
Lubasz i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych oraz prawie cywilnym. W codziennej praktyce zajmuje się pomocą prawną z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy, w tym opracowywaniem umów związanych z obrotem gospodarczym.

Pobierz, zobacz...

Materiały

Filmy

Dofinansowanie wynagrodzeń, pożyczka dla przedsiębiorców i świadczenie postojowe – r. pr. dr Dominik Lubasz

Najważniejsze zmiany w prawie pracy: urlopy, FGŚP i wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji – adw. Jerzy Hajn

Praca zdalna – adw. Michał Żmijewski

Zmiany w zamówieniach publicznych – r. pr. Jacek Liput (Gawroński & Partners)

Najważniejsze zmiany w podatkach – r. pr. Michał Przybysz

Zawieszenie umów kredytowych oraz dopłaty do nich – adw. Adam Szkurłat

Terminy zapłaty oraz inne zmiany w prawie handlowym – r. pr. Witold Chomiczewski